Quy định thi liên thông ngành Dược

Theo quyết định số: 18/2017/QĐ – TTg, ngày 31 tháng 05 năm 2017, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 07 năm 2017. Quy định về liên thông giữa trình độ Trung cấp, trình độ Cao đẳng với trình đô Đại học.

Áp dụng với trình độ Cao đẳng lên Đại học:

Trình độ từ Cao đẳng lên Đại học giống với tinh thần của quy định liên thông trước đây, được thực hiện theo các hình thức do Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học quyết định: được dự tuyển cùng với thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông ở kỳ thi tuyển sinh vào đại học hàng năm của cơ sở giáo dục đại học hoặc có thể tuyển sinh theo kỳ thi riêng do Nhà trường tổ chức.

Thay đổi với ngành chăm sóc sức khỏe:

Đặc biệt, đối với đào tạo liên thông khối ngành sức khỏe, các Trường sẽ không tổ chức đào tạo liên thông theo hình thức vừa làm vừa học đối với các ngành Y đa khoa, Y học cổ truyền, Y học dự phòng, Răng Hàm mặt, Dược

Áp dụng với trình độ Trung cấp lên Đại học:

Trình độ trung cấp lên đại học lại siết chặt hơn, người dự tuyển bắt buộc phải dự tuyển cùng với thí sinh tốt nghiệp THPT ở kỳ thi tuyển sinh vào đại học hàng năm của cơ sở giáo dục đại học, chứ không phải bằng kỳ thi cho riêng đối tượng thi liên thông.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào chuyên ngành chăm sóc sức khỏe:

Ngoài ra, đối với đào tạo liên thông khối ngành sức khỏe, Thủ tướng chính phủ quy định chỉ áp dụng thi tuyển sinh riêng đối với người đã có chứng chỉ hành nghề và ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào với điểm mỗi môn thi phải đạt từ 05 (năm) điểm trở lên theo thang điểm 10.

Chỉ tiêu tuyển sinh liên thông:

Mặt khác, với quy định mới, chỉ tiêu đào tạo liên thông chính quy, chỉ tiêu đào tạo liên thông vừa làm vừa học không vượt quá 20% chỉ tiêu tuyển sinh chính quy, chỉ tiêu tuyển sinh vừa làm vừa học tương ứng theo ngành đào tạo.

Điều khoản chuyển tiếp:

Đối với các khóa tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ Trung cấp, trình độ Cao đẳng với trình độ Đại học trước thời điểm Quyết định này có hiệu lực, các cơ sở giáo dục thực hiện đào tạo liên thông theo quy định về đào tạo liên thông trình độ Cao đẳng, Đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các khóa tuyển sinh đào tạo liên thông giữa trình độ Trung cấp, trình độ Cao đẳng với trình độ Đại học sau thời điểm Quyết định này có hiệu lực, thì áp dụng theo các quy định của Quyết định này.

Điều khoản thi hành quyết định:

Quyết định Số:18/2017/QĐ – TTg, ngày 31 tháng 05 năm 2017, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 07 năm 2017

Quyết định này bãi bỏ Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2012 và Thông tư số 08/2015/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 4 năm 2015 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đào tạo liên thông trình độ Cao đẳng, Đại học và các quy định liên quan khác của các Bộ, Ngành quy định về đào tạo liên thông trình độ Đại học.

KẾ HOẠCH THI LIÊN THÔNG 2017: KẾ HOẠCH THI LIÊN THÔNG 06/2017
Nội dung Quyết định số: 18/2017/QĐ-TTg ngày 31/05/2017 của Thủ tướng chính phủ

Việc làm Sinh viên

Danh sách trường Xét học bạ

Danh sách trường Xét học bạ

Xét học bạ vào Đại học

Xét học bạ vào Đại học

Thông báo tuyển sinh

Bài viết liên quan

Hướng nghiệp chọn nghề